Iemand typt iets in in een veilige omgeving

Met respect voor je privacy

District09 behandelt je persoonsgegevens met respect voor je privacy.

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht: GDPR, de General Data Protection Regulation.
We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk en daarom geven we je zoveel mogelijk informatie over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hier vind je informatie over de gegevens die wij verzamelen, waarom we dat doen, hoe wij ze beschermen en hoe je je privacy-rechten kan uitoefenen.

Wat doen we met de persoonsgegevens die je ingeeft op de website?
We geven tekst en uitleg.

Wanneer vragen we persoonsgegevens van je op?

Wil je solliciteren voor een job bij District09, dan vragen we gegevens die iets over je vertellen: je voornaam, familienaam, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres en CV.

De persoonsgegevens die je aan ons geeft, worden opgenomen in de bestanden van District09, Bellevue 1, 9050 Gent. 

Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?

Alle gegevens die je ons bezorgde, worden door District09 verwerkt in het kader van het aanwervingsbeleid van District09.

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens zorgvuldig en houden ze niet langer bij dan nodig. We vernietigen je gegevens 2 jaar na de afronding van ons sollicitatietraject indien het niet tot een arbeidsovereenkomst heeft geleid. Leidt het wel tot een arbeidsovereenkomst, dan vragen we bijkomende gegevens op om je als medewerker in ons personeelsbeheersysteem te kunnen registreren.

In het kader van een wervingsreserve kan de bewaartermijn oplopen tot maximaal 5 jaar.

Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in Belgiƫ. We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

Je gegevens worden enkel gebruikt door de medewerkers van de afdeling HRM die verantwoordelijk zijn voor het aanwervingsbeleid van District09 en met de beoordelaars en juryleden van de selectieprocedures waar je aan deelneemt. De verwerking van je persoonsgegevens vindt plaats in samenwerking met onze DPO (Data Protection Officer), die je kan bereiken via privacy@district09.gent

Hoe weet ik welke persoonsgegevens District09 van mij gebruikt?

Je kan je gegevens bekijken en aanpassen, volgens de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Je kan ons bereiken op het nummer 09 266 09 00 of je stuurt een e-mail naar HR.  

Wat als de gegevens die District09 van me heeft onjuist of onvolledig zijn?

Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Dan kan je ons vragen om ze te wijzigen of aan te vullen. 

Bel hiervoor naar 09 266 09 00 of stuur een e-mail naar HR

Wat als ik niet wil dat District09 mijn gegevens gebruikt?

Wil je liever niet dat we je gegevens gebruiken? Dan kan je ons vragen om ze te verwijderen.

Bel hiervoor naar 09 266 09 00 of stuur een e-mail naar HR